תקנון האפליקציה
כללי 
1. אפליקציית זבוב  (להלן "האפליקציה") מופעלת על ידי החברה,ומשמשת כפלטפורמה להתרעה מפני מצלמות מהירות ,דיווחים שיתופיים,מידע בין אנשים וכן שימוש בחיישנים מסוגים שונים לניטור מערכות הנמצאות בשטח חשוב לציין אפליקציה זו איננה מעודדת לבצע כל עבירה ואו עבירות המעוגנות בחוק כגון: נסיעה במהירות מופרזת וכדומה!!!

2. הפונקציות השונות באפליקציה ותכניה עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, אשר תהיה רשאית בכל עת להוסיף שירותים לאפליקציה, לגרוע ממנה שירותים או פונקציות או להפסיק את התמיכה בה באופן כללי או חלקי.

3. השימוש האפליקציה כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
מטעמי נוחות בלבד, הניסוח בתנאי שימוש אלו הוא בלשון זכר.

4. השימוש באפליקציה מעיד על הסכמתך למפורט בתנאי שימוש אלו.

5. במידה ואינך מסכים לתנאי שימוש המפורטים להלן, הינך נדרש שלא לעשות באפליקציה כל שימוש נוסף ולהסיר אותה ממכשירך.
6. השימוש באפליקציה מותנה בכך שגילך מעל גיל 18.
7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה אישית, כל שינוי בתנאי השימוש יחייב את הצדדים מיד עם הכנסתו לתוקף על ידי החברה.
8. השימוש באפליקציה מחייב חיבור לרשת האינטרנט. חיבור כזה (באמצעות רשת סלולארית, רשת אלחוטית או חיבור באמצעות רכיב מסוג בלוטוס ואו כל דרך אחרת) הוא באחריות המשתמש בלבד. החברה אינה מתחייבת כי ניתן יהיה לעשות שימוש באפליקציה בכל עת.
9. בתנאי שימוש אלה:
"החברה" משמע מדיה סטאר טיוי בע"מ וכל חברה או גוף הקשורים אליהן..
"מידע אישי" משמע פרטים מזהים של הלקוח ו/או הקשורים אליו, כגון (אך לא רק) שם, כתובת, מספרי טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מין, גיל, "מידע" לרבות מידע אישי.
"מידע נאסף" משמע מידע אשר יאסף על ידי האפליקציה בעת השימוש שיעשה הלקוח באפליקציה, לרבות מידע בדבר הרגלי הגלישה שלו, תכנים בהם צפה, פרסומות בהן הביע עניין, מידע שפירסם, אמצעי תשלום בהם השתמש, כתובת ה-IP של המשתמש, זמני גלישה, מיקום ועוד.

הרשמה
10. השימוש באפליקציה מותנה ברישום מוקדם כלקוח החברה באמצעות האפליקציה או באתר האינטרנט של החברה.
11. בעת כניסתך הראשונה לאפליקציה תתבקש להזין פרטים שונים על מנת לאפשר את השימוש במוצרי ושירותי החברה וצדדים שלישיים באמצעות האפליקציה. לקוח אשר יעבור את הליך הרישום המוקדם ואשר יתקין את האפליקציה על גבי מכשיר הטלפון שלו
יקרא להלן : "משתמש רשום".
12. יתכן ובמהלך תהליך הרישום והפעלת האפליקציה תקבל מן החברה שם משתמש ו/או סיסמא לשם הפעלת האפליקציה (להלן: "פרטי הכניסה").
13. אתה תהיה האחראי הבלעדי לשמור את פרטי הכניסה חסויים ולא להעבירם או לגלותם לכל גורם אחר. אתה האחראי הבלעדי לכל פעולה אשר נעשתה באפליקציה באמצעות פרטי הכניסה שלך ובחשבון המשתמש הרשום שלך. במידה ותאבד/תשכח את הסיסמא לכניסה לאפליקציה, תוכל לבקש מן החברה ביצוע איפוס סיסמא.
14. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לרשום כל אדם כמשתמש רשום ו/או לבטל רישום של משתמש רשום לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובין היתר במקרים הבאים:
14.1. המשתמש הפר את תנאי השימוש לאפליקציה.
14.2. המשתמש מסר במועד ההרשמה פרטים כוזבים.
14.3. כל מקרה אחר בו תסבור החברה כי קיים חשש שהשימוש באפליקציה על ידי המשתמש מפר דין ו/או הסכם ו/או פוגע בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו באופן כלשהו.
פרטיות
15. החברה רשאית לשמור את המידע אשר ימסר על ידי המשתמשים הרשומים והמידע הנאסף (להלן :"הנתונים").
הנתונים יישמרו במאגר המידע של החברה אשר ינוהל על פי כל הדרישות החוקיות של חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן: "מאגר מידע").
16. יודגש כי לא חלה עליך חובה חוקית כלשהו למסור את המידע או כל חלק ממנו, ומסירת מידע כזה תלויה בהסכמתך ורצונך. עם זאת, יתכן כי השימוש באפליקציה או חלקים ממנה לא יתאפשר למשתמש אשר לא ימסור מידע אישי שיתבקש למסור.
17. בכפוף להוראות הדין, החברה רשאית לעשות בנתונים כל שימוש שתמצא החברה לנכון.
18. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאית החברה לעשות בנתונים כל אחד מן השימושים הבאים:
18.1. שימוש לצורך דיוור ישיר ומתן שירותי דיוור ישיר לצדדים שלישיים.
18.2. שמירת המידע האישי במאגר או מאגרי נתונים.
18.3. משלוח מידע שיווקי ופרסומי אודות החברה ופעילותה, שירותים שהחברה מספקת וכן אודות מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים. משתמש אשר ימסור מידע אישי נותן בכך את הסכמתו לחברה לשלוח לאותו משתמש מעת לעת מידע שיווקי ופרסומי כאמור.
18.4. מסירה לצדדים שלישיים של מידע אישי, ללא פרטים מזהים או שיוך אישי, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי, לרבות מפרסמים.
19. החברה תהא רשאית למסור נתונים לבית המשפט, למשטרה או לכל רשות אחרת, מקום בו הוכח לחברה לשביעות רצונה כי מסירת פרטים אלה נדרשת על מנת לנקוט בהליכים כלשהם כנגד אותו משתמש בקשר עם פעולות שביצע באמצעות האפליקציה. בנוסף, החברה תמסור פרטים אלה בכל מקרה בו מסירה כזו מחוייבת על פי כל דין.
20. ככל שפרטיך יהיו שמורים אצל החברה במאגר המידע, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981, הרי שתהיה זכאי לעיין בעצמך, או על ידי בא-כוח שהסמכת לכך בכתב או על ידי אפוטרופוסך, במידע שעליך המוחזק במאגר המידע. משתמש שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
21. החברה מיישמת מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבת כי מאגריה ומערכותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה של החברה.
22. החברה רשאית להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לחברה לזהות את המכשיר באמצעותו המשתמש משתמש
באפליקציה (כגון (cookies וכן להשתמש במידע המתקבל אצל החברה בעקבות כך.
השימוש באפליקציה
23. השימוש באפליקציה פתוח לכל החפץ בכך, בכפוף לתנאי שימוש אלה. יתכן ושימושים מסוימים או חלקים מסוימים באפליקציה ידרשו רישום מוקדם, לרבות מסירת פרטים מזהים ופרטי התקשרות, ויתכן כי שימושים מסוימים באתר יהיו בתשלום, כפי שיציין באתר מעת לעת.
24. אין להעתיק ו/או להשתמש בתכנים מן האפליקציה לכל מטרה, מסחרית או שאינה מסחרית, אשר אינה למטרת שימוש אישי פרטי באמצעות האפליקציה.
25. המשתמש מתחייב להשתמש באפליקציה בהתאם לדרישות כל דין, בהתאם לתנאי שימוש אלה, ולהימנע משימוש שיש בו משום מפגיעה בחברה ו/או בצדדים שלישיים.
26. המשתמש מתחייב,שלא לפגוע באפליקציה או במשתמשים אחרים באפליקציה או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה עליה לצרוך שירותים הניתנים באמצעות האפליקציה וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים על האפליקציה והמשתמשים. איסור זה כולל גם איסור על משלוח "דואר זבל", מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או החברה לא אישרו קבלתם.
27. בכל מקרה בו משתמש באפליקציה מוסר מידע אישי כלשהו, הוא מתחייב כי כל הפרטים שימסור יהיו נכונים, אמיתיים ומדויקים.
28. חל איסור להפעיל על האפליקציה כל תוכנת מחשב, יישום או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה או אחזור אוטומטיים של תכנים מן האפליקציה.
29. אין להציג את האפליקציה, חלקים ממנה או תכנים ממנה בתוך מסגרת (Frame) של אתר אינטרנט אחר או אפליקציה אחרת.
30. חל איסור לכלול קישור לאפליקציה ו/או להורדתה מכל אתר אחר המכיל תכנים פוגעניים ו/או פורנוגראפיים ו/או מעודדים טרור ו/או גזענות ו/או אפליה ו/או אלימות ו/או שיש בהם משום הפרה של חוק כלשהו.
31. ידוע למשתמש כי כחלק מתכונות האפליקציה היא שולחת למשתמש הודעות בדחיפה (push) והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו למשלוח הודעות בדחיפה כאמור.
32. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, חל איסור מלנקוט בכל פעולה שיש בה כדי:
32.1. להפריע להתנהלותה התקינה של האפליקציה.
32.2. להתחזות לאדם אחר.
קניין רוחני
34. החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באפליקציה ובתכנים הכלולים בה. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגראפי של האפליקציה, מבנה האפליקציה, מרכיבי האפליקציה, הטקסטים המופיעים באפליקציה ושם האפליקציה.
35. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, לפרסם, למכור, להציג בפומבי כל חלק מהאפליקציה, מהתכנים המופיעים בה, השירותים המופיעים בה, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.
36. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שבשימוש שאתה עושה באפליקציה אתה נותן לחברה רישיון גלובאלי ובלתי חוזר לעשות כל שימוש שתמצא לנכון, בין מסחרי ובין שאינו מסחרי, בכל תוכן ו/או יצירה אשר תעביר לחברה באמצעות האפליקציה.
אחריות
37. השימוש באפליקציה הינו על אחריותו של המשתמש בלבד. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר עלול להיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באפליקציה.
38. כל התכנים באפליקציה מועמדים לרשות הלקוחות כפי שהם (as-is) והאתר אינו אחראי באופן כלשהו לדיוקם של התכנים, חוקיותם, נכונותם או זמינותם.
39. כל האחריות מכל סוג שהוא בקשר עם תוכן שיעלה על ידי הלקוחות חלה על הלקוח אשר העלה את אותו תוכן והחברה לא תהיה אחראית לתוכן לקוחות ולאמור בו באופן כלשהו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה אינה אחראית למהימנותו, אמיתותו או דיוקו של תוכן הלקוחות ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בו או מהסתמכות עליו.
40. אין למסור באמצעות האפליקציה תוכן שהינו:
40.1. בלתי חוקי בהיבט כלשהו.
40.2. מפר או פוגע זכות כלשהי של צד שלישי כלשהו, לרבות כל זכות קניין רוחני, זכות יוצרים או סימן מסחר.
40.3. לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.
40.4. מעודד ביצוע עבירה פלילית.
40.5. בעל אופי פרסומי או מסחרי (למעט הצעות עבודה).
40.6. שקרי, מטעה או מסולף.
40.7. מכיל וירוס, תולעת, סוס טרויאני או כל תוכנה זדונית או יישום מזיק אחר.
40.8. פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה.
40.9. בעל אופי מעליב, מטריד, מאיים או גס רוח.
40.10. כולל ביטויי גזענות, אפליה או אלימות או מעודד כל אחד מאלה.
40.11. עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית.
40.12. אסור לפרסום לפי כל דין.
41. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם או למחוק בכל עת או לשנות כל תוכן שנמסר על ידי לקוחות.
42. החברה אינה מתחייבת כי האפליקציה תהיה זמינה באופן רצוף ומלא בכל עת. החברה אינה מתחייבת לפעול למשך תקופת זמן כלשהי, ואינה מתחייבת כי כל השירותים המוצעים באפליקציה ימשיכו לפעול למשך תקופה מוגדרת כלשהי. לא יהיה בהפסקת פעולת האפליקציה ו/או כל חלק ממנה כדי להטיל על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהו לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו.
43. החברה אינה מתחייבת לשמור תכנים ו/או נתונים שנמסרו על ידי לקוחות ו/או נאספו על ידי החברה.
44. החברה אינה אחראית לכל וירוס, סוס טרויאני, תולעת או כל תוכנה זדונית אחרת שעלולה להימצא באפליקציה ו/או לעבור ממנה לאמצעי כלשהו של המשתמש. על המשתמש חלה האחריות להתקין ולהפעיל על גבי האמצעי בו הוא משתמש באפליקציה תוכנה מתאימה להגנה בפני תוכנות זדוניות.
45. החברה אינה אחראית לכל תקלה הקשורה ו/או הנובעת מגורמים הקשורים בספקי תקשורת וציוד, כגון רשתות סלולר וספקי גישה לאינטרנט.
46. החברה אינה אחראית להתאמת האפליקציה לצרכי ו/או למטרות המשתמש ו/או למכשיר כלשהו ו/או למערכת הפעלה כלשהי.
47. החברה פועלת במידת האפשר על מנת שהתכנים יהיו נכונים ומדוייקים ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחולו ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתכנים ו/או בדרך העברתם אל המשתמש, והמשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.
48. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באפליקציה ו/או הסתמכות עליה ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באפליקציה לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
49. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע על ידי המשתמשים באפליקציה או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים רשומים של האפליקציה. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה של החברה.
50. היה ועל אף האמור לעיל יקבע כי החברה אחראית באופן כלשהו כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי אחר, הרי שהחברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף שיגרם, ובכל מקרה, אחריותה של החברה לא תעלה על סכום של 500₪ למקרה או לסידרה של מקרים.
שירותים מבוססי מיקום
51. חלק מן השירותים המסופקים באמצעות האפליקציה עושים שימוש במיקום המשתמש אשר נאסף באמצעות אמצעים שונים, בין המכשיר המשתמש ובין מחוצה לו. לא ניתן לספק שירותים אלה מבלי שהמשתמש יאפשר משלוח נתונים אלה לחברה.
52. מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלה, החברה רשאית לעשות שימוש בנתוני המקום של המשתמש כפי שיאספו על ידה, בין היעתר על מנת לשפר את השירות הניתן באמצעות האפליקציה ועל מנת להציע למשתמש הצעות רלוונטיות למיקומו.
53. ידוע למשתמש כי יתכן ונתוני המיקום יאספו ו/או יועברו באופן שנוי ו/או שלא ניתן יהיה להעבירם מסיבות שאינן תלויות בחברה, והוא מוותר על כל טענה בהקשר זה.
54. ידוע למשתמש, והוא מסכים, כי מיקום (מדוייק או מקורב) שלו יכול שיהיו חשופים ו/או ימסרו לצדדים שלישיים לצורך ביצוע ומתן השירותים באפליקציה.
55. ידוע למשתמש, והוא מסכים, כי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בנתוני המיקום שלו על מנת להציע לו הצעות ולהציג לו פרסומים הרלוונטיים למיקומו.
תכנים מסחריים
56. האפליקציה יכולה שתכלול גם תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות. תכנים מסחריים כאלה נמסרים לפרסום על ידי המפרסמים ועל אחריותם בלבד.
57. החברה אינה אחראית באופן כלשהו לתכנים המסחריים, לרבות אמיתות תוכנם או טיב המוצרים ו/או השירותים המוצעים בהם.
החברה אינה אחראית לכל תוצאה של הסתמכות על התכנים המסחריים כאמור.
קישורים באתר
58. יכול שיהיו קיימים באפליקציה קישורים לאתרים שונים ברשת האינטרנט.
59. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על קישורים אלה ו/או על התכנים באתרי האינטרנט אליהם הם מובילים, גם אם מדובר בקישור שהוא שיתוף פעולה כלשהו של החברה עם צד שלישי כלשהו.
60. החברה אינה אחראית לתקינותם של הקישורים ו/או לעצם היותם קישורים פעילים.

דין ומקום שיפוט
78. הדין החל על כל הפעולות באפליקציה הוא הדין של מדינת ישראל ובכל מקרה של מחלוקת ביחס לקיום הוראותיו של הסכם זה, תהיה לבתי המשפט במחוז צפון "חדרה" הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

דילוג לתוכן